1. WPROWADZENIE

 

1.1 Definicje

W niniejszej umowie, poniższym sformułowaniom odpowiada następujące znaczenie:

 • - "Firma" oznacza Digisec Media Limited (MT20878018), podmiot zarejestrowany na Malta, i uwzględnia podmioty powiązane lub stowarzyszone.
 • - "Dane osobowe" zakres sformułowania precyzuje norweska ustawa o ochronie danych osobowych;
 • - "Polityka prywatności" oznacza politykę prywatności Firmy, dostępną tutaj;
 • - "Serwis" oznacza ogół funkcjonalności dostępny w każdym czasie użytkownikom strony;
 • - "Strona" oznacza stronę internetową, będącą w posiadaniu i użytkowaniu Firmy;
 • - "My", "nas" i "nasza/nasze" wszystkie odnoszą się do Firmy.

 

1.2 Akceptacja regulaminu

Aby móc użytkować serwis i/lub wchodzić na stronę, konieczna jest uprzednia akceptacja Regulaminu. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wcześniejszą akceptacją regulaminu, niezależnie od tego, czy jest się zarejestrowanym użytkownikiem. Brak akceptacji regulaminu wyklucza możliwość korzystania z serwisu. Użytkowanie Serwisu i/lub Strony oznacza, że użytkownik zapoznał się z polityką prywatności, która jest częścią niniejszej umowy i wyraził na nią zgodę. Polityka prywatności jest dostępna tutaj.

 

1.2.1 Umowa z użytkownikiem

Niniejszy regulamin konstytuuje umowę między użytkownikiem i Firmą odnośnie warunków korzystania z Serwisu i Strony ("Umowa").

 

1.3 Kontakt

Ta strona jest zarządzana przez Digisec Media Limited, spółkę zarejestrowaną na Malta, o numerze VAT [MT20878018](zwaną dalej Firmą).
Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:

 • Wsparcie onlineformularz (to najszybsze rozwiązanie)
 • E-mail: support@victoriamilan.pl
 • Pocztą : Digisec Media Limited
 • 33 34 , Regent House, 
  Bissazza Street
  Sliema
  Malta
  SLM 1640

 

2. CZŁONKOSTWO

 

2.1 Uprawnienia

Aby być użytkownikiem Serwisu lub Strony trzeba mieć ukończone co najmniej 18 lat. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszej umowy i zastosowaniem się do pełnej treści regulaminu.

 

2.2 Członkostwo

Członkostwo w serwisie jest darmowe. Darmowe członkostwo upoważnia do korzystania tylko z niektórych opcji w ramach Serwisu i podlega zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia, włącznie z uniemożliwieniem dalszego darmowego korzystania z Serwisu. Aby uzyskać dostęp do opcji dodatkowych i do zaawansowanych funkcjonalności, należy wykupić płatną subskrypcję Serwisu. Skorzystanie z dodatkowych opcji jest uwarunkowane uiszczeniem stosownych opłat i może podlegać zmianom, zgodnie z poniższymi klauzulami.

 

2.3 Plany subskrypcji oraz opłaty

Plany subskrypcji oraz odpowiadające im opłaty zamieszczone są w sekcji Członkostwo. Wysokość opłat subskrypcyjnych podlega zmianom, które będą każdorazowo ogłaszane na stronie i/lub komunikowane drogą mailową lub za pomocą prywatnych wiadomości, wysyłanych przez Serwis.

 

2.4 Płatności

Tylko Członkowie posiadający aktualną subskrypcję mają dostęp do zaawansowanych funkcjonalności Serwisu. Ceny, czas trwania oraz metody płatności za subskrypcje zostały wyszczególnione w zakładce "Członkostwo". Ceny podane są w walucie, która widnieje w zakładce "Ulepsz członkostwo" i uwzględniają należne podatki, o ile nie sprecyzowano inaczej.

Przez zapisanie się 2 dniowej wersji próbnej za jako użytkownik darmowy, użytkownik dostaje dostęp Premium na dwa dni od momentu rozpoczęcia okresu próbnego. Opłata nie podlega zwrotom. Anulowanie okresu próbnego musi być przeprowadzone przy pomocy Zespołu Obsługi Klienta pod "Kontakt" w stopce strony. W przeciwnym razie okres próbny automatycznie będzie kontynuowany jako 6-miesięczne członkostwo po cenie aktualnej.

Po wygaśnięciu pierwszej subskrypcji, członkostwo, o ile nie zostanie wcześniej wypowiedziane, jest wznawiane automatycznie, co 3 miesiące lub co 6 miesięcy, w zależności od rodzaju subskrypcji. Subskrypcja roczna nie podlega automatycznemu wznowieniu. Opłata za wznowioną subskrypcję będzie taka sama, jak za poprzednią subskrypcję.

Cena subskrypcji może w każdej chwili ulec zmianie. Jeśli nastąpi to w trakcie trwania kolejnej subskrypcji (nie początkowej, nie pierwszej wykupionej od założenia konta), nowe ceny będą naliczane od kolejnego miesiąca kalendarzowego, licząc od wysłania powiadomienia na adres e-mail użytkownika. Użytkownik może odstąpić od umowy, jeśli nie zaakceptuje nowych warunków świadczenia usługi.

Wykup subskrypcji/członkostwa jest równoznaczny z upoważnieniem Firmy do naliczania okresowych opłat, zgodnie z planem subskrypcji.

Z powodu czasu, jaki jest wymagany na przetworzenie płatności, wszystkie okresowe opłaty zostaną naliczone na 48 godzin przed wygaśnięciem bieżącej subskrypcji. Bankowe narzędzia do obsługi okresowo naliczanych płatności (iDeal, ELV etc.) inicjują naliczanie płatności na około 5 dni roboczych przed wygaśnięciem subskrypcji. Jeśli chcesz anulować automatyczną odnowę płatności, musisz skontaktować się z obsługą klienta minimum 7 dni kalendarzowych przed datą kolejnej odnowy ze względu na czas procesowania. Zostaniesz poproszony o dostarczenie informacji dotyczących twoich płatności w celu zlokalizowania twoich płatności. Bez tych informacji obsługa klienta nie będzie w stanie anulować twoich automatycznych płatności. Każde takie powiadomienie nie będzie wiążące dla należności naliczonych zanim Firma została skutecznie powiadomiona, by anulować subskrypcję. Jeśli nowy cykl subskrypcyjny rozpoczął się tuż po wpłynięciu powiadomienia, należność także nie zostanie zwrócona.

Wykupienie nowej subskrypcji przywróci anulowaną wcześniej dyspozycję automatycznej subskrypcji.

 

Użytkownik jest każdorazowo zobowiązany do dostarczenia aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji, by umożliwić poprawne naliczanie opłat. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego aktualizowania danych billingowych.

 

2.5 ID Użytkownika i hasło

Użytkownik jest proszony o wybranie swojego ID (nazwa użytkownika) oraz hasła, co jest częścią procesu rejestracji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy akceptacji nazwy użytkownika, z jakiegokolwiek powodu bez podania przyczyn, włączając w to sytuacje, gdy zaproponowana nazwa użytkownika jest obraźliwa dla jakiejś osoby/grupy, prawnie zabroniona, chroniona prawami własności intelektualnej lub znakiem handlowym, wulgarna bądź w jakikolwiek sposób obraźliwa czy myląca. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za dysponowanie swoją nazwą użytkownika i hasłem i zabezpieczenie ich poufności (włączając w to wszystkie czynności przeprowadzane przy pomocy nazwy użytkownika i hasła) oraz wyraża zgodę na nieprzekazywanie hasła, odpłatnie bądź nie, osobom trzecim. Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik uzna, że jego konto i hasło nie są już dłużej bezpieczne, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Serwis i dokonać natychmiastowej zmiany hasła, aktualizując dane logowania do konta.

 

2.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Zgodnie z polskim prawem ((Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) od momentu zaakceptowania warunków świadczenia usługi, użytkownik ma 10 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, bez sankcji i bez konieczności podawania powodu. Prawo do odstąpienia może jednak nie być respektowane z chwilą, gdy użytkownik zaczął korzystać z Serwisu. 
 

2.7 Punkty kredytowe

Aby aktywować niektóre funkcje dostępne w Serwisie, użytkownicy mogą użyć wybranego pakietu punktów kredytowych. 
Z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności, do konta użytkownika zostaną doliczone zakupione punkty kredytowe. 

Użytkownik, którego konto wygasło lub który wykorzystał już wykupione wcześniej punkty kredytowe, może nie mieć dostępu do pewnych opcji na stronie do czasu ponownego zakupu punktów kredytowych; jednocześnie w sytuacji, gdy jakakolwiek czynność, wykonywana za pośrednictwem Serwisu prowadzi do wyczerpania zapasu punktów lub do ujemnego salda punktów kredytowych, a użytkownik wyraził zgodę na automatyczne naliczanie płatności, pakiet tych samych punktów, co zakupione poprzednio, zostanie naliczony automatycznie. W przypadku, gdy taki pakiet nie jest już dostępny, zostanie naliczony pakiet o warunkach jak najbardziej zbliżonych do poprzednio zakupionego. 

Żadne opłaty ani należności nie podlegają zwrotowi, poza przypadkami zdefiniowanymi w przepisach prawa, jakie mają tu zastosowanie. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie wszystkich należności z tytułu opłat, wynikających z przynależności do Serwisu (włączając w to podatki, jeśli mają tu zastosowanie) w wysokości, w jakiej zostały one zaciągnięte. 

Rezerwujemy sobie prawo do anulowania niewykorzystanych punktów kredytowych bez rekompensaty najwcześniej po 90 dniach od ostatniego logowania lub po 180 dniach od ostatniego zakupu. 
 

2.8 Dodatkowe kody

Dodatkowe kody to oferta limitowana czasowo. Dodatkowe kody są ważne tylko dla pierwszej inicjacyjnej płatności. Użytkownik zostanie obciążony stałą kwotą za każde kolejne płatności. Dodatkowe kody są ważne tylko dla opłat lub pakietów kredytowych członków Premium, w zależności od otrzymanego kodu. Dodatkowe kody nie mogą być wymienione na gotówkę lub kredyty. Dodatkowe kody nie mogą być zastosowane do istniejących lub wcześniej kupionych planów członkowstawa. Korzystanie z dodatkowych kodów jest uzależnione od warunków Victoria Milan .


 

3. SERWIS INTERNETOWY

Pod pojęciem Serwisu rozumie się serwis do wymiany wiadomości w Internecie, którego zadaniem jest ułatwić nawiązywanie kontaktu między osobami, które (nie)koniecznie szukają przyjaźni lub związku. Serwis nie oferuje pośrednictwa w zawarciu małżeństwa, katalogu kandydatek do zamążpójścia, nie kojarzy par. Firma nie jest zobowiązana przedkładać użytkownikowi kandydatur do celów matrymonialnych.

Gwarancja Romansu zapewnia, że użytkownicy z w pełni uzupełnionym profilem cieszą się zainteresowaniem ze strony innych członków strony w oparciu o ich preferencje.

 

4. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 

4.1 Własne ryzyko

Niniejszym użytkownik potwierdza, że użytkowanie Serwisu i Strony odbywa się na własne ryzyko. Firma jest odpowiedzialna za dostarczenie strony i Serwisu, który daje użytkownikowi możliwość wchodzenia w interakcje z innymi na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Firma nie bierze odpowiedzialności, ani nie akceptuje żadnych roszczeń z tytułu strat materialnych lub niematerialnych poniesionych w związku z użytkowaniem strony/Serwisu lub w przypadku, gdy strona/Serwis nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami.

Użytkownik akceptuje także swoją całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za interakcję z innymi użytkownikami Serwisu. Firma nie gwarantuje, że każdy użytkownik Serwisu jest tym, kim deklaruje, że jest. Firma nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że profile użytkowników są wiarygodnym źródłem informacji, że są prawidłowe i kompletne. Użytkownik zobowiązany jest zatem zachować szczególną ostrożność, wchodząc w relacje z użytkownikami Serwisu lub Strony.

 

4.2 Poprawność danych

Odpowiedzialnością użytkownika jest upewnić się, że dane, jakich dostarcza do Serwisu, na Stronę i do Firmy są poprawne pod każdym względem, nie stanowią naruszenia niniejszego Regulaminu ani nie wyrządzają szkody innym użytkownikom .

 

4.3 Informacja dostarczona przez Użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie dostarczonych informacji na potrzeby działania Strony i Serwisu, którego dotyczy niniejszy Regulamin, włączając w to nielimitowaną ilość osobistych zdjęć, nagrań audio i video, z wyłączeniem wszelkich danych osobowych (które mogą zawierać imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, adres pocztowy, nr tel., itp.), których warunki wykorzystania określa Polityka prywatności (dostępna tu) Użytkownik zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę, gdy dodaje do Serwisu informacje lub materiały, mogące prowadzić do jego identyfikacji.

Na użytkowniku ciąży odpowiedzialność upewnienia się, że żadna informacja czy materiał dodawany do Serwisu, włączając w to także informacje/materiały widniejące na profilu użytkownika, nie narusza niczyich praw ani uregulowań prawnych pod żadną jurysdykcją ani praw osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tego typu informacji/materiałów bez wyjaśnienia oraz prawo dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich kosztów lub szkód, jakie taka informacja mogła spowodować.

 

4.4 Narażenie na wirusy komputerowe

Zaleca się korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego i używanie go przez cały czas korzystania z serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, ani nie akceptuje roszczeń z tytułu zniszczeń lub strat spowodowanych wirusem, złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem szpiegującym, trojanami lub każdym innym działaniem złośliwego oprogramowania, przenoszonym w trakcie korzystania przez użytkownika ze Strony lub Serwisu.

 

4.5 Zobowiązania użytkownika

Użytkownik uznaje poniższe zobowiązania, dotyczące korzystania z Serwisu lub Strony, za wiążące dla niego:

 • - niewykorzystywanie Serwisu do uczestnictwa w żadnej formie molestowania lub obraźliwego zachowania, w tym, lecz nie wyłącznie do niedystrybuowania żadnych materiałów obraźliwych o charakterze seksualnym lub rasowym, stanowiącym nadużycie, wyrażającym groźby, wulgarnym, obscenicznym, noszącym znamiona molestowania, stygmatyzującym, obraźliwym lub niewłaściwym pod jakimkolwiek względem, także materiałów nielegalnych lub nieznanego pochodzenia, które naruszają lub łamią prawa osób trzecich (w tym, lecz nie wyłącznie, prawa własności intelektualnej i prawa własności);
 • - nierozsyłanie spamu, "łańcuszków, śmieciowych maili, a także nieuczestniczenie we wszelkiej formie dystrybucji niechcianej poczty;
 • - nieużywanie Serwisu ani Strony do celów komercyjnych;
 • - niezwracanie się z prośbą o pieniądze do żadnego z użytkowników Strony czy Serwisu ani nieużywanie serwisu do dystrybuowania, promowania czy upowszechniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających prośby o wsparcie finansowe lub treści reklamowych, nawołujących do zakupu poszczególnych dóbr czy usług;
 • - nienapastowanie innych użytkowników uciążliwymi próbami kontaktu, jeśli wyraźnie nie życzą sobie utrzymywania dalszej komunikacji;
 • - niezamieszczanie i nietransmitowanie materiałów zawierających wirusy lub inne zainfekowane fragmenty kodu/pliki/programy, mające na celu upośledzenie funkcji lub zniszczenie oprogramowania oraz sprzętu;
 • - niezamieszczanie i nietransmitowanie w żaden sposób wszelkich danych do kontaktu, włączając w to bez ograniczeń adresy e-mail, numery telefonów, adresy pocztowe, adresy prywatnych stron internetowych oraz pełne imię i nazwisko zamieszczone jako informacja publicznie dostępna;
 • - nieużywanie Serwisu i/lub informacji dostępnej na Stronie do celów innych niż nawiązanie/podtrzymanie stricte osobistej relacji;
 • - niedystrybuowanie albo niewyjawianie jakichkolwiek materiałów, oferujących produkty, usługi lub/i pracę
 • -niegromadzenie oraz nienagrywanie zawartości Serwisu i/lub informacji o innych w bazie danych i/lub niewykorzystywanie wspomnianych informacji jako materiału do publikowania na innych stronach, serwisach internetowych, przewodnikach lub aktach adresowych;
 • - nienaruszanie praw intelektualnych nikogo z użytkowników i/lub innych osób; W przypadku nierespektowania jednego lub kilku z powyższych zobowiązań wymienionych powyżej, zostanie naliczona kara finansowa bez ostrzeżenia, z natychmiastowym terminem wykonania, niepodlegająca rozstrzygnięciom sądu, w wysokości 298€ za każdy dzień niestosowania się do wspomnianych wyżej zobowiązań.
 • - nieużywanie Strony do przez prostytutki lub używanie Usługi w celu pozyskiwania klientów dla usług prostytutek czy jakiejkolwiek innej formy handlu ludźmi:
 • - nieużywanie Strony do lub Usługi w celu promowania, pozyskiwania czy angażowania w prostytucję:
 •  

  Dla użytkownika RichMeetBeautiful, pytanie o "stawki godzinowe" oraz "informacje bankowe" czy podawanie "informacji o cenach" jest traktowane jako naruszenie regulaminu a RichMeetBeautiful uznaje to za zachowania nieakceptowalne. Użytkownik nie może również dodawać informacji na temat kontaktu osobistego czy informacji bankowych na jego indywidualnym profilu ("Profil") ani do wyświetlenia osobistego ani przez inne osoby.

 

5. INFORMACJA

 

5.1 Monitorowanie informacji

Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania profili, wiadomości, treści czatu, treści video i nagrań audio celem weryfikacji ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Procedura ta obejmuje także nasze prawo do włączenia jednej lub więcej osób trzecich celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich funkcji dostępnych online dla naszych klientów.

 

5.2 Edytowanie informacji

Nie jesteśmy zobligowani do monitorowania lub oceny materiałów publikowanych lub przesyłanych przez użytkowników Serwisu, nie ponosimy także odpowiedzialności za ich zawartość. Jednakże,w naszej wyłącznej gestii rezerwujemy sobie dobrowolnie prawo, nie obowiązek, do usuwania, przenoszenia lub edytowania wiadomości lub materiałów (włączając w to profile, wiadomości, nagrania audio i video), które według nas naruszają postanowienia tego regulaminu lub są nieakceptowalne z innych względów.

 

5.3 Profile Testowe

Rozumiesz, że Firma oraz jej pracownicy mogą od czasu do czasu zakładać profile testowe użytkowników w celu testowania funkcjonalności Usługi i procesów Strony oraz aby podnosić jakość Usług.

 

5.4 Bezpieczeństwo informacji

Żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczna. Podczas gdy dokładamy wszelkich starań, aby chronić taką informację, nie gwarantujemy i nie możemy zapewnić bezpieczeństwa żadnej informacji przesyłanej za pomocą serwisu. Odpowiednio, każda informacja transmitowana do serwisu jest przekazywana na własne ryzyko. Mimo to, z chwilą ukończenia transmisji danych, podejmiemy stosowne kroki, by dotrzymać bezpieczeństwa takiej informacji.

 

6. OGRANICZENIA UŻYCIA

Jeśli nie uzgodniono inaczej na piśmie, użytkownik ma zagwarantowany dostęp do Strony wyłącznie na niekomercyjny użytek prywatny.

 

7. REKLAMY

Odpowiedzialność za treść reklam (jeśli dotyczy) pojawiających się na Stronie (włączając w to hiperłącza stron partnerów afiliacyjnych) spoczywa wyłącznie na reklamodawcach. Zamieszczanie tego typu reklam nie jest równoznaczne z rekomendacją lub popieraniem przez Firmę produktów lub usług oferowanych przez reklamodawcę. Każdy reklamodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za każde oświadczenie, sporządzone w związku z reklamą

 

8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Firma zachowuje wszystkie prawa, tytuły i korzyści, wynikłe z użytkowania Serwisu i Strony oraz odpowiadające im prawa własności intelektualnej oraz zachowuje wszelkie prawa niewyrażone explicite

 

9. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

9.1 Żadnych gwarancji co do dokładności

Firma nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji, że materiał lub informacja, dostarczona za pośrednictwem Serwisu lub Strony (włączając w to profil każdego użytkownika, radę, opinię, stwierdzenie lub każdą inną informację wyświetloną, dodaną lub dystrybuowaną przez Firmę lub przez każdego użytkownika, osobę lub osobę prawną) jest wiarygodna, dokładna lub kompletna. Nie gwarantuje także nieprzerwanego dostępu do Serwisu, zawsze na czas ani jego bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty wynikłe z działań lub przekonań powziętych na podstawie informacji dostarczonych za pośrednictwem Strony lub Serwisu. Użytkownik jest świadomy, że polegać na tego typu materiałach może na własne ryzyko.

 

Żadnych gwarancji co do dostępności

Serwis jest udostępniany w aktualnej postaci. Nie gwarantujemy nieprzerwanego i wolnego od błędów działania Serwisu lub Strony. Mogą wystąpić opóźnienia, zaniedbania lub przerwy w dostępności Serwisu lub Strony. W przypadkach dozwolonych prawem, użytkownik akceptuje, że Serwis (i dostępność Strony) jest dostarczana bez żadnych gwarancji, żadnego rodzaju, czy wyrażonych wprost czy domniemanych, włączając w to, ale nie wyłącznie domniemaną odpowiedzialność z tytułu rynkowości i zdatności dla poszczególnego celu.

 

9.2 Brak odpowiedzialności za stratę

Nie bierzemy odpowiedzialności za straty lub zniszczenia, wywołane jakkolwiek (włączając w to zaniedbanie w zakresie dopuszczonym obowiązującym prawem), które użytkownik mógł ponieść pośrednio lub bezpośrednio w konsekwencji korzystania z Serwisu lub Stron Powiązanych; nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z polegania na informacjach, zawartych lub zdobytych za pośrednictwem Serwisu lub Strony.

 

10. SZCZEGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE RANDEK ONLINE

Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do włączania się w spory między użytkownikami i nie oferujemy mediacji ani arbitrażu lub rozstrzygnięć w żadnym sporze narosłym między członkami i/lub użytkownikami Serwisu i/lub Strony.

 

11. WYGAŚNIĘCIE UMOWY

 

11.1 Umowa obowiązująca członków

Niniejsza umowa będzie obowiązywać z pełną mocą podczas członkostwa w Serwisie lub użytkowania Strony na innych zasadach.

 

11.2 Odstąpienie od członkostwa

Można odstąpić od członkostwa w każdej chwili, z jakiegokolwiek powodu, w pierwszym okresie naliczania płatności od momentu otrzymania twojego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, ale nie podczas trwania pierwszej subskrypcji. W tym wypadku zostanie naliczona pełna należność za pierwszy okres członkostwa. Oświadczenie o odstąpieniu od członkostwa może zostać wysłane pocztą na adres podany w dziale Kontakt na Stronie lub wysłane mailem na adres podany w dziale Kontakt na Stronie.

 

11.3 Odebranie dostępu do Serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do odebrania lub zawieszenia dostępu do Serwisu lub jego części w każdym momencie, wedle swojego wyłącznego uznania, z wyprzedzeniem lub bez wyprzedzenia, z jakiegokolwiek powodu, włączając w to bez ograniczeń każdą oszukańczą, obraźliwą lub pod innym względem nielegalną aktywność lub taką, która może w inny sposób wpłynąć na komfort korzystania z Serwisu przez innych użytkowników. W przypadku, gdy dostęp do Serwisu został zawieszony lub odebrany z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, twoje członkostwo pozostanie w mocy do czasu wypowiedzenia go przez Ciebie lub przez nas.

 

11.4 Odebranie członkostwa

Zastrzegamy sobie prawo natychmiastowego odebrania użytkownikowi dostępu do Serwisu w każdym momencie, jeśli stwierdzimy (wedle swojego wyłącznego uznania) naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Powiadomienie o odebraniu członkostwa zostanie dostarczone na ostatnio podany adres e-mail. Wszelkie opłaty typu pre-paid uiszczone po odebraniu członkostwa zostaną zwrócone po oszacowaniu kosztów lub strat poniesionych przez Firmę w związku z twoim członkostwem.

 

11.5 Dezaktywacja

Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywowania konta w przypadku niekorzystania z Serwisu przez kolejnych 6 miesięcy, jeśli nie wykupiono bieżącej subskrypcji.

 

12. POWÓDZTWA I ROSZCZENIA

 

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

13.1 Niestosowanie się do postanowień umowy

Firma nie bierze na siebie odpowiedzialności za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, jeśli było ono następstwem okoliczności będących poza możliwością kontroli.

 

13.2 Niezrzekanie się praw

Jeśli jednorazowo odstąpimy od wyegzekwowania przysługujących nam praw, nie oznacza to, że będziemy tak postępować w każdym innym przypadku.

 

13.3 Wypowiadalność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nieegzekwowalne lub nielegalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

 

13.4 Zmiany umowy

Rezerwujemy sobie prawo wnoszenia poprawek do Regulaminu i/ lub Polityki Prywatności, włączając w to bez ograniczeń zmianę cen członkostwa. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od momentu ogłoszenia ich na stronie. Dalsze korzystanie ze strony po ogłoszeniu zmian będzie równoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu. Użytkownik będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy zanim zmiany zostaną wprowadzone

 

13.5 Cesja, przekazanie praw

Zabrania się przekazywania jakichkolwiek praw do korzystania z Serwisu lub Strony stronom trzecim. Firma ma prawo przekazać niektóre lub wszystkie swoje prawa i zobowiązania wobec Serwisu, określone niniejszą umową, stronom trzecim.

 

13.6 Powiązania

Użytkownik wyraża zgodę, że ani niniejsza Umowa ani korzystanie z Serwisu nie konstytuuje między nim a Firmą spółki akcyjnej, spółki cywilnej, stosunku pracy czy pośrednictwa.

 

13.7 Prawo właściwe

Do niniejszej Umowy stosuje się prawo norweskie. Użytkownik wyraża zgodę na podleganie wyłącznej jurysdykcji sądów w Oslo, w Norwegii.